Socilainės ir pilietinės veiklos organizavimo tvarka

Pedagogų sveikatos tyrimas

Jono Basanavičiaus progimnazijos darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis tvarkos aprašas

Dėl atsakingo asmens skyrimo už Jono Basanavičiaus progimnazijos darbuotojų aprūpinimą asmeninėmis apsaugos priemonėmis 2020 m.

Darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai bei atstovo saugai ir sveikatai funkcijos ir teisės

Jono Basanavičiaus progimnazijos darbuotojų instruktavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tvarkos aprašas

Jono Basanavičiaus progimnazijos darbuotojų neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo tvarkos aprašas

Jono Basanavičiaus progimnazijos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų sąrašas

Jono Basanavičiaus progimnazijos darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto pareigybės aprašymas

Jono Basanavičiaus progimnazijos darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatai, funkcijų vykdymas

Jono Basanavičiaus progimnazijos darbuotojų saugos ir sveikatos bendroji instrukcija Nr.1

Jono Basanavičiaus progimnazijos pirmosios pagalbos suteikimo instrukcija Nr.2

Jono Basanavičiaus progimnazijos valytojo saugos ir sveikatos instrukcija Nr.3

Jono Basanavičiaus progimnazijos kiemsargio saugos ir sveikatos instrukcija Nr.4

Jono Basanavičiaus progimnazijos sargo saugos ir sveikatos instrukcija Nr.5

Jono Basanavičiaus progimnazijos pastatų ir statinių priežiūros darbininko saugos ir sveikatos instrukcija Nr.6

Jono Basanavičiaus progimnazijos saugos ir sveikatos instrukcija dirbant biuro įranga Nr.7

Jono Basanavičiaus progimnazijos saugos ir sveikatos instrukcija vairuojant lengvąjį automobilį darbo reikalais Nr.8

Jono Basanavičiausprogimnazijos saugos ir sveikatos instrukcija dirbant kilnojamais elektriniais, akumuliatoriniais įrankiais ir prietaisais Nr.9

Jono Basanavičiaus progimnazijos saugos ir sveikatos instrukcija dirbant su cheminėmis medžiagomis Nr.10

Jono Basanavičiaus progimnazijos saugos ir sveikatos instrukcija atliekant archyvinių dokumentų tvarkymo darbus Nr.11

Jono Basanavičiaus progimnazijos saugos ir sveikatos instrukcija pravedant fizikos pamokų laboratorinius ir praktinius darbus Nr.12

Jono Basanavičiaus progimnazijos saugos ir sveikatos instrukcija pravedant chemijos pamokų laboratorinius ir praktinius darbus Nr.13

Jono Basanavičiaus progimnazijos saugos ir sveikatos instrukcija pravedant technologinio ugdymo (techninių darbų) pamokas Nr.14

Jono Basanavičiaus progimnazijos saugos ir sveikatos instrukcija pravedant technologinio ugdymo (buitinių darbų) pamokas Nr.15

Jono Basanavičiaus progimnazijos saugos ir sveikatos instrukcija atliekant krovos darbus rankomis Nr.16

Jono Basanavičiaus progimnazijos saugos ir sveikatos instrukcija atliekant darbus aukštyje Nr.17

Jono Basanavičiaus progimnazijos saugos ir sveikatos instrukcija pravedant kūno kultūros pamokas ir užsiėmimus Nr.18

 


 

Dėl Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos pradinio ir pagrindinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų ir darbo organizavimo

Progimnazijos 1-4 klasių patalpų, judėjimo, srautų ir pietų pertraukų laikas 1,3,7 priedai

Progimnazijos vyresnių klasių patalpų išdėstymas 2 priedas

Progimnazijos vyresnių kl. mokinių judėjimas, 4 priedas

Progimnazijos bendros taisyklės visiems, 5 priedas

Progimnazijos teritorijos ir 1-8 klasių lauko erdvių paskirstymo žemėlapis, 6 priedas

Progimnazijos 1-8 klasių mokinių išėjimo į valgymo pertrauką laiko grafikas, 8 priedas

NVSC informacija darbuotojui – Algoritmai, 9 priedas


 

Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos tvarkos aprašas

Darbo tvarkos taisyklės

Darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašas

Darbo apmokėjimo sistema

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Socialinės ir pilietinės veiklos organizavimo tvarkos

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas

Pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo (I dalis), neformaliojo ugdymo bei namų mokymo dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas

Klasiu komplektavimo tvarka

VJBP poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka

Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas

Atnaujinta: 2024/02/05