Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.
Jos tikslas – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.
Įgiję pradinį išsilavinimą, mokiniai pradeda mokytis pagal Pagrindinio ugdymo programą.

Privaloma Pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš dviejų dalių: I dalis – ketveri metai (5-8 klasės), II dalis – dveji metai ( 9-10 klasės).
Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje mokiniai baigia I dalies Pagrindinio ugdymo programą.

Ugdymas vykdomas ne tik mokykloje, bet ir už mokyklos ribų, mokyklos socialinių partnerių edukacinėse aplinkose: muziejuose, lauko erdvėse, laboratorijose, sociokultūrinėse erdvėse ir t. t.
Mokyklos mokymosi aplinka sudaro galimybes mokinių aktyviam ugdymui(si), mokymuisi įvairaus dydžio grupėse, praktinei, eksperimentinei, teorinei ir kitokiai veiklai. Sudarytos sąlygos dirbti inovatyviai naudojant šiuolaikines mokymo technologijas.

VJBP Ugdymo planai 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metams

Įsakymas dėl VJBP 2022-2023 m.m. pradinio ir pagrindinio ugdymo (1 dalis) plano pakeitimo

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos ugdymo planas 2021-2022 ir 2022-2023 m. m.

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 m.m. pradinio ir pagrindinio ugdymo (I dalies) ugdymo plano pakeitimas

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos 2019-2020 ir 2020 – 2021 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo (i dalis) ugdymo planas 2019 m.

Dėl Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnaziijos 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo (I dalies) ugdymo plano pakeitimo

Dėl Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo (I dalies) ugdymo plano pakeitimo ir ugdymo proceso užbaigimo

Dėl Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo (1 dalies) ugdymo plano pakeitimo

Įsakymas dėl Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos 2020-21 m.m. pradinio ir pagrindinio ugdymo (I dalies) ugdymo plano pakeitimo ir ugdymo proceso užbaigimo

Ugdymas šeimoje