PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI

Pareigos, pagrindinės funkcijos Etato dalis Darbuotojo kontaktinio darbo laikas Laisvos darbo vietos
Socialinis pedagogas:

padeda įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokyklą, užtikrina jo saugumą mokykloje bei sudaro prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai bei pilietinei brandai.

2,75 etato

3 specialistai

7.30-14.00 val.

arba

7.30-13.00 val.

Psichologas:

įvertina ir padeda spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, bendradarbiaudamas su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.

1,25 etato

1 specialistas

I-III 8.00-15.30val.;

IV 8.00-14.00 val.;

V 8.00-13.00 val.

1,25 etato
Psichologo asistentas:

padeda spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, bendradarbiaudamas su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.

0,5 etato

1 specialistas

II I sav. 11.00 – 15.00 val., II sav. 13.00 – 17.00 val.;

V 7.45 – 14.15 val.

Specialusis pedagogas:

padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas.

1,5 etato

2 specialistai

I,III, V 8.00-13.50 val.;

II  8.00-9.00 val.,

10.00-12.00 val.,

13.00-14.45 val.;

IV 8.00-14.45 val.

1 etatas
Logopedas:

teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, taip pat kochlearinių implantų naudotojams.

1,5 etato

1 specialistas

I 8.00 – 16.00 val.;

II 11.00 – 16.00 val.;

III 8.00 – 16.30 val.;

IV 10.00 – 16.00 val.;

V 11.00 – 15.30 val.

2,25 etato
Mokytojo padėjėjas:

padeda mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą, naudotis ugdymui skirta technika, atlieka mokytojo skirtas užduotis.

10 darbuotojų 8.00-12.00 val.

8.00-13.00 val.

8.00-14.00 val.

1,26 etato

 

MOKYKLOS APLINKOS PRITAIKYMAS

Specialiųjų klasių (skirtų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams) neturime.

Specialios erdvės  mokiniams (nusiraminimui, poilsiui, atsipalaidavimui, atsitraukimui esant poreikiui):

Mokykloje yra įrengtas relaksacijos kambarys. Jame yra galimybė patirti muzikos ir kvapų terapiją.

FIZINĖS APLINKOS PRITAIKOMUMAS ĮVAIRIŲ POREIKIŲ MOKINIAMS

www.stasis.lt

https://drive.google.com/file/d/1job-vidGFd9X9-GzrJtxT1X3Q3nGhf-N/view?usp=sharing

 

MOKYKLOS BENDRUOMENĖS PASIRENGIMAS

Sudarytos galimybės progimnazijos pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams mokytis įtraukiojo ugdymo temomis.

Organizuoti mokymai, mokslinės-praktinės konferencijos švietimo bendruomenės nariams, vestos paskaitos mokinių tėvams.

 

MOKINIŲ TĖVŲ INFORMAVIMAS

https://www.nsa.smm.lt/itrauktis-ugdyme/

https://www.youtube.com/watch?v=yIMU9YHTirs

https://www.youtube.com/watch?v=f-RA_JgLfhQ

https://www.youtube.com/watch?v=KZ0UcU5HnWw

Atnaujinta: 2024/03/04