Informacijos apie pažeidimus teikimas vidiniu Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos kanalu

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su progimnazija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), taip pat kiti asmenys.

Kompetentingu subjektu, administruoti progimnazijos vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (nagrinėti jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumu) yra paskirta Angelė Laurinavičienė.

Informaciją apie korupciją bei pastebėtus pažeidimus Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje vidiniu pranešimų apie pažeidimus kanalu galima pateikti:

  • tiesiogiai atvykus į progimnazijos raštinę jos oficialiomis darbo valandomis pas kompetentingą subjektą adresu S. Konarskio g. 27, Vilnius;
  • atsiųsti laisvos formos pranešimą paštu progimnazijai adresu: S. Konarskio g. 27, 03123, Vilnius. Siunčiant pranešimą paštu, po progimnazijos pavadinimu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“. Siunčiant laisvos formos pranešimą, informacija turi būti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu;

Apie korupciją taip pat galima pranešti:

  • paštu pranesk@stt.lt siunčiant užpildytą Specialių tyrimų tarnybos rekomenduojamą Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą formą;
  • per Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainę;
  • paskambinus Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis).

Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir kita aktuali informacija:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2986b360db3611e7910a89ac20768b0f/asr

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c5d99180ed8a11e88568e724760eeafa

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė dėl pranešimo apie asmeniui žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarkos https://vstarnyba.lrv.lt/uploads/vstarnyba/documents/files/Korupcijos%20prevencija/STT%20atmintine.pdf

Atnaujinta: 2024/04/10