Projektas mokykloje gimė dorinio ugdymo mokytojų iniciatyva nuo 2010 m.

Kokių sričių/ugdomų dalykų projektas:

Dorinio ugdymo, technologijų, muzikos,  lietuvių kalbos ir literatūros, socialinių įgūdžių.

Ugdomos kompetencijos:

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos, komunikavimo, kultūrinė, pažinimo, skaitmeninė kompetencijos.

Projekto organizatoriai ir vykdytojai:

Dorinio ugdymo, pradinių klasių,  muzikos, technologijų, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, socialinės pedagogės.

Projekto įgyvendinimo dalyviai (klasės): 1-8 klasės

Projekto vykdymo trukmė:  kasmet, lapkričio – gruodžio mėnesiai

 

PROJEKTO APRAŠYMAS

Projekto tikslas: telkti progimnazijos bendruomenę bendradarbiavimui ir geriems darbams atlikti, puoselėti  kultūrines tradicijas, skatinti prasmingesnį advento laikotarpio išgyvenimą, ugdyti mokinių vertybines nuostatas, meilę artimui, dvasingumą.

Projekto uždaviniai: organizuoti advento renginius bei gerumo akcijas nepriteklių patiriantiems, vienišiems  žmonėms.

Trumpas projekto veiklų aprašymas ir praktinė veikla (arba eiga):
1. Parengiamieji darbai.
2. Advento vainiko pirmosios žvakės įžiebimas.
3. Kalėdiniai skaitiniai advento metu. 1-8 kl. mokinių advento istorijų ir Šventojo Rašto skaitymai pamokų ir pertraukų metu.
4. Gerumo akcijų organizavimas, labdaros ir paramos rinkimas.
5. Informacijos sklaida mokyklos FB puslapyje.

Skatinamos vertybės:
1. Dosnumas
2. Gerumas
3. Atsakingumas
4. Užuojauta
5. Bendradarbiavimas
6. Darbštumas
7. Pilietiškumas
8. Tikėjimas

Laukiamas projekto rezultatas:

Įgyvendinant projektą mokiniai įgys žinių apie senąsias advento tradicijas bei papročius,  patirs Šv. Kalėdų laukimo džiugesį ir rimtį, bus ugdomi doriniu, socialiniu, pilietiniu, estetiniu aspektu.  Formuosis mokinių holistins  pasaulio suvokimas,  bendros mokinių ir mokytojų veiklos padės labiau pažinti save  ir šalia esantį, pagilinti asmeninius ir socialinius įgūdžiu, užmegzti glaudesnį tarpusavio ryšį, ugdytis dorovines vertybes.

Atnaujinta: 2024/02/21