Tėvams

Informuojame, kad progimnazijoje 2017–2018 m. m. pagalbą mokiniams teikia šie specialistai:

Socialinė pedagogė Ieva Ramelienė (305 kab.). Pagrindinės veiklos sritys:

 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais.
 • Analizuoja mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus.
 • Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) mokinių elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais.
 • Tvarko nemokamo mokinių maitinimo dokumentus.

Psichologės Eglė Čerkauskienė (303 kab.) ir Janima Janulionienė (320 kab.). Pagrindinės veiklos sritys:

 • Vaikų emocijų ir elgesio sunkumų, intelektinių gebėjimų, brandumo mokytis įvertinimas.
 • Psichologinis konsultavimas.
 • Psichologinių problemų prevencijos programų įgyvendinimas.
 • Mokyklos bendruomenės švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

 Specialioji pedagogė Ingrida Danielienė (217 kab.). Pagrindinės veiklos sritys:

 • Individualių, grupinių pratybų specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams vedimas, lavinant sutrikusias funkcijas bei padedant įveikti akademinį atsilikimą.
 • Pedagoginis mokinių vertinimas.
 • Individualūs pokalbiai, metodinė pagalba, konsultacijos mokytojams, tėvams specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo klausimais.

 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Violeta Ivanskaja (105 kab.). Pagrindinės veiklos sritys:

 • Teikti pirmąją pagalbą.
 • Sveikos gyvensenos ugdymas ir propagavimas.
 • Teikti konsultacijas mokinių sveikatos išsaugojimo ir  stiprinimo klausimais.
 • Prireikus įgyvendinti  užkrečiamųjų ligų epidemiologinės  priežiūros priemones.

Specialistai

1-4 klasių mokinių papildomos valandos iš mokinių poreikių;

Pamokų, skirtų 5-8 klasių mokinių poreikiams tenkinti, tvarkaraštis

Informaciją apie mokinių pažangumą galima sužinoti bendraujant su mokytojais elektroniniame dienyne (TAMO) arba paskirtu tėvų konsultavimo grafiku.

Tėvų konsultavimo tvarka

Mokinių vertinimo tvarka

Aktuali informacija:

SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMAS BEI RENGIMAS ŠEIMAI

Įgyvendinant sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programą, specialistas praves po 4-5 pamokas sveikatos ugdymo temomis kiekvienai klasei mokslo metų bėgyje. Yra parengtas atskiras šių pamokų tvarkaraštis, kuris bus patalpintas į progimnazijos svetainę. Taip pat sveikatos ugdymas integruojamas į klasių valandėles bei kitus dalykus.

Pamokų temos:

 1. Sveikatos, sveikos gyvensenos ir šeimos sampratos.
 2. Fizinė sveikata: fizinis aktyvumas, sveika mityba, veikla ir poilsis, asmens ir aplinkos švara, lytinis brendimas.
 3. Psichikos sveikata: savivertė, emocijos ir jausmai.
 4. Socialinė sveikata: draugystė ir meilė, atsparumas rizikingam elgesiui, atsakomybė už save ir kitus.

SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMAS BEI RENGIMAS ŠEIMAI 1-4 kl. TVARKARAŠTIS

SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI 5-8 KLASĖSE TVARKARAŠTIS

SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI BENDROJI PROGRAMOS nuoroda:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b10c19209a9a11e69ad4c8713b612d0f

Kad kompiuteris netaptų visu gyvenimu – psichologių patarimai auginantiems vaikus

Atviras psichologės laiškas visiems Lietuvos tėčiams ir mamoms

Mokomasis filmas „Kartų polilogas. Kaip ugdyti šiuolaikines kartas?“

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas:

Smurto prevencija

Rekomendacijos

Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas

Informacija apie patyčias:

Visa informacija mokyklos darbuotojams apie patyčias (sampratą, el.patyčias, formų, vaidmenų aprašymą bei kylančius sunkumus) čia>>

Galimos patyčių prevencinės veiklos čia>>

Veiklos klasėse čia>>

Mokyklos bendruomenės įtraukimas, sprendžiant patyčias čia>>

Patarimai, kaip bendradarbiauti su tėvais čia>>

Patyčių situacijų sprendimo galimybės čia>>

Reagavimo į patyčias principai čia>>

Pokalbio su nukentėjusiuoju gairės čia>>

Kaip įtraukti patyčių stebėtojus čia>>

Reagavimas į el. patyčias čia>>

Pokalbiai su vaikų tėvais čia>>

Pokalbio su skriaudėjais gairės čia>>

Kaip padėti vaikams netapti patyčių taikiniais čia>>

Informacinė medžiaga (knygos, lankstinukai, plakatai), kurią galima parsisiųsti, atsispausdinti, naudoti čia>>

Informacija tėvams čia>>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas:

Kviečiame susipažinti ir tapti progimnazijos socialiniais partneriais

Mokinių atleidimo nuo menų, kūno kultūros ar kitų privalomojo dalyko savaitinių pamokų ar jų dalis atsiskaitymo ir lankymo tvarka

Mokyklą aptarnaujantis policijos komisariatas

Azartiniai lošimai. Ką svarbu žinoti paauglių tėvams?

Pagalbą teikiančios organizacijos

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS REGLAMENTAS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS