PATVIRTINTA

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos

direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d.

įsakymu Nr. V-144

 

 

VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS PROGIMNAZIJOS

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

 1. Mokinio elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos (toliau – Progimnazija) mokinių elgesio taisykles progimnazijoje, jos teritorijoje ir prieigose, progimnazijoje vykstančiuose renginiuose bei progimnazijos organizuojamuose renginiuose, kurie vyksta už progimnazijos ribų, bei mokinių, mokinių ir mokytojų bei kitų bendruomenės narių, progimnazijos svečių tarpusavio santykiuose.
 2. Taisyklės  parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Konstitucija, LR Švietimo įstatymu, LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, LR Vaiko teisių pagrindų įstatymu, Vaiko teisių konvencija, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Bendrosiomis programomis, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos nuostatais, Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašu bei kitais teisės aktais ir siekiant sukurti Progimnazijoje ir jos aplinkoje saugią, draugišką ir bendradarbiavimu pagrįstą atmosferą bei reglamentuoti mokinių elgesio normas.
 3. Taisyklės apibrėžia šiuos tikslus:

3.1. ugdytis gyvenimui būtinas socialines ir asmenines kompetencijas;

3.2. stropiai mokytis, dalyvauti Progimnazijos veikloje;

3.3. būti atsakingam (punktualiai ir reguliariai lankyti  Progimnaziją, gerbti kitų teises);

3.4. ugdyti ir skleisti savo gebėjimus ir talentą;

3.5. ugdyti pagarbų santykį su kitais žmonėmis, mandagų elgesį ir bendrąją kultūrą;

 1. Siekiant tvarkos ir drausmės būtina, kad pagarba, atidumas ir nuoširdus bendravimas su kitais taptų įpročiu, o kiekvienas asmuo jaustų atsakomybę už save ir kitus.
 2. Mokinių interesams atstovauja  Mokinių taryba, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).
 3. Šių Taisyklių privalo laikytis kiekvienas Progimnazijos mokinys.
 4. Progimnazijos bendruomenės nariai turi teisę teikti siūlymus dėl Taisyklių pakeitimų, kurie aptariami  Mokinių ir Progimnazijos tarybose.
 5. Sudarydamas Mokymo sutartį, mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai) susipažįsta  su šiomis Taisyklėmis.
 6. Mokinio taisyklių reikalavimų vykdymą prižiūri klasių vadovai, mokytojai ir kiti darbuotojai, Mokinių Savivalda, kiti bendruomenės nariai.

 

II SKYRIUS

                                                                 MOKINIO TEISĖS

 

 1. Pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis mokykloje, savarankiškai mokytis ir gauti tinkamą išsilavinimą.
 2. Mokinys turi teisę į saviraiškos laisvę, nekenkiant kitiems.
 3. Mokytis savitarpio supratimu grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį, vietą ir aplinką.
 4. Gauti informaciją apie švietimo programas, mokymosi formas.
 5. Gauti psichologinę ir specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę ar sveikatos priežiūros pagalbą.
 6. Gauti informaciją apie savo mokymosi pasiekimų įvertinimą.
 7. Dalyvauti Progimnazijos savivaldoje ir Progimnazijos organizuojamoje veikloje.
 8. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
 9. Burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;
 10. Pagal savo galimybes ir gebėjimus atstovauti progimnaziją olimpiadose, konkursuose, sporto varžybose ir kituose renginiuose;

 

III SKYRIUS

                                                               MOKINIO PAREIGOS

 

 1. Mokymasis:

20.1. Sudarius mokymosi sutartį, laikytis visų jos sąlygų, Progimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;

20.2. Mokinys privalo stropiai mokytis, nevėluoti į pamokas,  laikytis mokinio elgesio normų, gerbti mokytojus ir kitus Progimnazijos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų;

20.3. Mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas iki 16 metų;

20.4.  Į pamoką mokinys privalo atvykti atlikęs namų darbus, atsinešti visas tai pamokai reikalingas priemones;

20.5.  Pamokos metu mokinys privalo laiku atlikti mokytojo paskirtas užduotis ir savo elgesiu netrukdyti mokytojui ir kitiems mokiniams; Pamoką pradeda ir užbaigia mokytojas, o ne mokinys;

20.6.  Pamokoje naudoti tik mokymo(si) procesui reikalingas priemones, po pamokos mokinys privalo palikti tvarkingą savo darbo vietą;

20.7.  Mokinys tausoja vadovėlius – aplenkia juos, neprirašinėja, neplėšo;

20.8.  Atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti savo ir kitų privatumą ir teises;

20.9.  Mokinys yra pats atsakingas už savo mokymąsi, todėl pats savarankiškai per dvi savaites turi atsiskaityti už praleistas temas. Galioja 5-8 kl. mokiniams.

 1. Lankomumas:

21.1. mokinys privalo reguliariai ir punktualiai lankyti Progimnaziją;

21.2. mokinys negali praleisti pamokų be pateisinamos priežasties;

21.3. praleidęs pamokas, mokinys grįžęs po ligos klasės auklėtojui turi pateikti praleistas pamokas pateisinančius dokumentus. Mokiniui praleidus 3 dienas  per mėnesį pamokas, mokinio neatvykimą  gali pateisinti tėvai/globėjai informuodami klasės auklėtoją; Mokiniui nelankant pamokų daugiau nei 3 dienas per mėnesį, mokinio neatvykimą pateisinti būtina pateikti gydymo įstaigos  išduotą medicininę pažymą arba kitus dokumentus patvirtinančius, kad mokinys neatvyko į progimnaziją ir nedalyvavo pamokose dėl svarbių priežasčių.

21.4. esant būtinybei išeiti iš Progimnazijos anksčiau  mokinys privalo iš anksto pateikti klasės vadovui savo tėvų/globėjų rašytinį prašymą;

21.5. jeigu mokinys blogai pasijunta (sunegaluoja) pamokų arba buvimo Progimnazijoje metu, jis privalo kreiptis į Progimnazijos sveikatos priežiūros specialistą. Atlikus medicininę apžiūrą ir nustačius būtinumą nutraukti mokymosi procesą, mokiniui išduodamas sveikatos apžiūros lapelis, kurį mokinys  privalo klasės auklėtojui ar pamoką vedančiam mokytojui. Mokinys atleidžiamas nuo užsėmimų ir gali būti išleidžiamas iš Progimnazijos tik pateikęs sveikatos apžiūros lapelį;

21.6. mokinio atostogos planuojamos mokinių atostogų metu. Jei atostogos planuojamos ugdymo proceso metu progimnazija pasilieka teisę išleisti ar neišleisti mokinį atostogų, įvertinant mokinio pažangumą, lankomumą ir atostogų periodiškumą.

 1. Mokinio elgesys:

22.1. mandagiai elgtis su Progimnazijos bendruomenės nariais ir Progimnazijos svečiais;

22.2. mokymosi metu į Progimnaziją ateiti su Progimnazijos nustatyto pavyzdžio uniforma, švariai ir tvarkingai apsirengus;

22.3. tausoti ir saugoti Progimnazijos ir bendruomenės narių turtą, kartu su tėvais /globėjais  atsakyti už tyčia sugadintą inventorių ir kitą turtą, bei atlyginti padarytą žalą;

22.4. mandagiai elgtis valgykloje, ramiai stovėti eilėje ir nesistumdyti, valgyti prie stalo, pavalgius nusinešti indus, prieš valgį ar po tualeto visuomet plauti rankas;

22.5. pertraukų metu kabinetuose, koridoriuose, laiptinėse, rūbinėje, bibliotekoje, valgykloje ir kitose Progimnazijos patalpose bei Progimnazijos kieme laikytis saugaus elgesio taisyklių: nešiukšlinti, nesimušti, nesityčioti, nesispjaudyti, nečiužinėti turėklais, nešokinėti nuo laiptų ar kitų aukštų daiktų, nebėgioti, netriukšmauti, nesėdėti ant palangių, nesistumdyti, nežaisti pavojingų sveikatai žaidimų, nesimėtyti sniego gniūžtėmis ar kitais daiktais, nešaudyti petardomis  nedaryti kitų veiksmų kurie sukeltų pavojų sau ar aplinkiniams; Visuomet elgtis saugiai ir atsakingai savo ir kitų atžvilgiu;

22.6. laikytis saugaus darbo ir elgesio taisyklių (fizikos, biologijos, technologijų , chemijos, IT, šokio, kūno kultūros pamokose ir bibliotekoje);

22.7.  sveikintis su Progimnazijos darbuotojais, svečiais;

22.8. kūno kultūros pamokose dėvėti sportinę aprangą ir tam skirtą avalynę;

22.9. palaikyti švarą ir tvarką Progimnazijoje bei jos teritorijoje: nešiukšlinti, šiukšles rūšiuoti, nespjaudyti, nelipdyti kramtomosios gumos ant stalų, kėdžių ir sienų, nepiešti ant Progimnazijos inventoriaus ir sienų, nelaužyti medžių, krūmų, nemindžioti želdynų;

22.10.  pastebėjęs sugadintą Progimnazijos turtą, apie tai nedelsiant pranešti budinčiam mokytojui ar kuriam kitam  Progimnazijos darbuotojui;

22.11. rūpintis savo asmeninių daiktų saugumu;

22.12. renginių/užsiėmimų metu gerbti save ir kitus, nevėluoti į juos, tausoti Progimnazijos turtą ir inventorių, palaikyti tvarką ir švarą renginio /užsiėmimo vietoje, vykdyti renginio/užsiėmimo vadovų nurodymus;

22.13. dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, jeigu mokinys yra pakviestas;

22.14. iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. turi pasitikrinti sveikatą ir medicininę pažymą pristatyti klasės auklėtojui;

22.15. atlikti socialinę – pilietinę veiklą, per metus ne mažiau kaip 10 valandų, pagal patvirtintą Jono Basanavičiaus progimnazijos direktorės socialinės  ir pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašą;

22.16. viešose vietose elgtis mandagiai, kultūringai, garbingai atstovauti savo Progimnazijai.

 1. Mokiniui draudžiama:

23.1. Progimnazijoje ir jos teritorijoje arba už jos ribų tyčiotis, užgaulioti kitus, naudoti arba propaguoti psichologinį, fizinį smurtą, lytinę/rasinę/religinę nesantaiką, rūkyti ir vartoti alkoholinius, energetinius gėrimus, narkotines medžiagas, naudoti elektronines cigaretes, bei vartoti necenzūrinius žodžius ar gestus, taip pat draudžiama ateiti į Progimnaziją ar jos teritoriją apsvaigus nuo alkoholio ir psichotropinių medžiagų;

23.2. vagiliauti ir žaisti azartinius žaidimus (kortomis ir kita);

23.3. pamokoje naudotis (bendrauti arba žaisti)  mobiliuoju telefonu ar kitais išmaniaisiais įrenginiais be mokytojo leidimo. Pamokų metu mobiliojo telefono garsas turi būti visada išjungtas, telefonu nekalbama su tėvais ar kitais asmenimis. Telefonu Progimnazijos renginių metu naudotis draudžiama.

23.4. Mokinys privalo reaguoti į mokytojo prašymus, reikalavimus ir pastabas:

23.4.1. jeigu pamokos metu, mokytojo prašymu mokinys telefoną/išmanųjį įrenginį ar kitą daiktą, kuriuo mokinys naudojasi be mokytojo leidimo, atiduoda geranoriškai, tai paimtas  telefonas ar kitas daiktas mokiniui grąžinamas pasibaigus pamokai;

23.4.2. jeigu 23.4.1. punkte nurodytomis aplinkybėmis mokinys mokytojo reikalavimo nevykdo, tai mokytojas pildo drausmės pažeidimo pažymą ir atiduoda auklėtojui. Auklėtojas apie šį įvykį informuoja mokinio tėvus ir paprašo jų su mokiniu (vaiku) išsiaiškinti situaciją, ir apie pokalbio su vaiku  rezultatus pranešti auklėtojui;

23.4.3. Jeigu 23.4.2. punkte nurodytas mokinio elgesys kartojasi daugiau nei 3 kartai per metus arba 3 kartai per mėnesį auklėtojas privalo  kreiptis į Vaiko gerovės komisiją pateikdamas užpildytas elgesio drausminimo pažymas.

23.5. Progimnazijos patalpose ir teritorijoje filmuoti ar fotografuoti mokinių, mokytojų ar Progimnazijos darbuotojų veiklą, ir viešinti jų atvaizdus ar platinti informaciją apie asmenį per masines informavimo priemones, socialinius tinklalapius internete negavus asmens leidimo. Išskyrus viešus Progimnazijos renginius;

23.6. pamokų metu valgyti, gerti gėrimus (išskyrus vandenį), kramtyti kramtomąją gumą;

23.7. pamokų ir kitų užsiėmimų metu be mokytojo leidimo išeiti iš kabineto, vaikščioti po Progimnaziją, pertraukų metu be mokytojo ar kito suaugusio asmens išeiti iš Progimnazijos teritorijos; Mokiniui pažeidus šią taisyklę už mokinių saugumą ne Progimnazijos teritorijoje atsako jo tėvai/globėjai;

23.8. neštis pavojų sveikatai keliančius bei ugdymo procesui nereikalingus daiktus: šaunamuosius ginklus, dujų balionėlius, peilius, degtukus, žiebtuvėlius, sprogmenis ir kitas pirotechnikos priemones, cigaretes, elektronines cigaretes, narkotines medžiagas, alkoholinius gėrimus, švirkštus ir kt.;

23.9. Progimnazijos patalpose ir teritorijoje laistytis vandeniu ar kitais skysčiais;

23.10. neštis sniegą ir mėtytis juo Progimnazijos patalpose, kieme grubiai kitu atžvilgiu žaisti su sniegu;

23.11. Progimnazijos patalpose važinėti riedlentėmis, riedučiais, naudotis kitu sporto inventoriumi ne tam skirtose vietose; atsivežus paspirtuką jį palikti rūbinėje tam skirtoje vietoje.

23.12. į Progimnazijos patalpas vestis (ar neštis) gyvūnus (šunis, kates ir kt.).

 1. Progimnazijos rūbų spintelių priežiūra:

24.1. kiekvienas mokinys gauna Progimnazijos spintelę rūbams. Atėję į Progimnaziją savo spintelėje turi palikti viršutinius drabužius;

24.2.  mokinys privalo tausoti spintelę, palaikyti jos viduje švarą ir tvarką. Saugoti spintelės raktą, turi teisę į antrą raktą, o jį pametus kartu su tėvais/globėjais atperka naują spynelę ir du pakabukus;

24.3.  draudžiama savo nuožiūra spinteles dažyti, purkšti įvairiais lakais, klijuoti ant spintelių lipdukus, plakatus ir pan.

24.4.  pasibaigus mokslo metams mokinys išsineša visus daiktus, palieka spintelę švarią ir užrakintą, raktą perduoda klasės auklėtojai;

24.5. iškilus problemai ar įtarimui Progimnazijos administracija, klasės auklėtojas turi teisę patikrinti mokinio spintelės turinį, ten esančius daiktus;

24.6.  pametęs ar pamiršęs spintelės raktą, mokinys gali pasikabinti savo drabužius (daiktus) atvirose kabyklose rūsyje, už kurių saugumą Progimnazija neatsako.

24.7.  pagal galimybes įsigyti į spinteles batų kilimėlius.

 1. Mokinių skatinimas:

25.1. už pavyzdingą elgesį, labai gerą ir gerą mokymąsi, labai gerą lankomumą, aktyvų dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, parodose, projektuose, sporto varžybose bei kituose renginiuose mokiniai skatinami:

25.1.1. žodine padėka;

25.1.2. padėka raštu  mokiniui, tėvams (globėjams);

25.1.3. Progimnazijos Padėkos, Garbės raštais, prizais;

25.1.4. išvykomis, ekskursijomis ir kt.

 

 

 

IV SKYRIUS

MOKINIO ATSAKOMYBĖ

 

 1. Apie netinkamą mokinio elgesį (pažeidė mokinio elgesio taisykles, nereagavo į mokytojo pastabas) pamokos ar pertraukos metu, mokytojas informuoja administraciją ir klasės auklėtoją tarnybiniu pranešimus arba užpildo drausmės pažeidimo pažymą. Taip pat informuoja mokinio tėvus /globėjus.
 2. Situacijai negerėjant, mokiniui surinkus per mėnesį 3arba daugiau tarnybinių pranešimų mokinys kartu su tėvais/ globėjais yra kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį.
 3. Jei mokinys ir toliau elgiasi netinkamai yra informuojamas Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius.
 4. Drausminimas:

29.1. mokiniams, kurie nesilaiko Mokinio elgesio taisyklių, Progimnazijos nuostatų ar Lietuvos Respublikos įstatymų, juos pažeidinėja, remiantis LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu Nr. I-1234 gali būti taikomos šios priemonės:

29.1.1. pastaba žodžiu (žodinį įspėjimą gali pareikšti klasės auklėtojas, mokytojai, techninis personalas, administracija ir t.t.);

29.1.2. pastaba raštu (pastabą gali rašyti klasės auklėtojas, dalykų mokytojai);

29.1.3. svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje (mokinys, kuris nuolatos pažeidinėja Mokinio elgesio taisykles kartu su tėvais/globėjais yra kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį);

29.1.4. svarstymas Direkciniame posėdyje, kurio metu gali būti pareikšta:

29.1.4.1. direktoriaus pastaba (žodžiu/raštu, įrašant į asmens bylą);

29.1.4.2. direktoriaus papeikimas (raštu, įrašant į asmens bylą );

29.1.4.3. direktoriaus griežtas papeikimas (raštu, įrašant į asmens bylą );

29.1.5. atidavimas tėvų ar kitų asmenų priežiūrai pagal laidavimą (Remiantis LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu. Nr. I-1234);

29.1.6. Progimnazija, dėl objektyvių priežasčių negalinti užtikrinti mokiniui, besimokančiam pagal privalomojo švietimo programas, psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios ar socialinės pedagoginės pagalbos, suderinusi su jo tėvais ( globėjais, rūpintojais), pedagogine psichologine Vaikų teisių apsaugos tarnyba, siūlo jam mokytis kitoje mokykloje (Remiantis LR Švietimo įstatymo 29 str. 10 punktu);

29.1.7. mokinys Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo (toliau – Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas) nustatytais pagrindais ir tvarka gali būti perkeltas į kitą mokyklą arba jam gali būti skirta kita minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė (Remiantis LR Švietimo įstatymu 29 str. 11 punktu).

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šiose taisyklėse nenurodyti reikalavimai, kurių privalu laikytis ir su kuriais mokiniai supažindinami konkrečiose veiklose, yra pateikti atskiruose aprašuose, tvarkose ar kituose dokumentuose.
 2. 31. Su Mokinio elgesio taisyklėmis mokinius pasirašytinai supažindina klasės vadovas ar kitas Progimnazijos direktoriaus įgaliotas asmuo. Taip pat informuojami tėvai/globėjai.
 3. Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos, keičiantis įstatymams, keičiant Progimnazijos darbo organizavimą.
 4. Taisyklės skelbiamos viešai (skelbimų lentoje ir progimnazijos interneto tinklalapyje).

_____________________

 

Paskutinį kartą informacija atnaujinta: