VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

Siekiant tvarkos ir drausmės būtina, kad pagarba, atidumas ir nuoširdus bendravimas su kitais taptų įpročiu, o kiekvienas asmuo jaustų atsakomybę už save ir kitus.
1. Mokinys turi teisę:
1.1. pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis mokykloje, savarankiškai mokytis ir gauti tinkamą
išsilavinimą;
1.2. įgyti geros kokybės švietimą;
1.3. mokytis savitarpio supratimu grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį;
1.4. nemokamai gauti informaciją apie švietimo programas, mokymosi formas;
1.5. gauti psichologinę ir specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę ar sveikatos priežiūros
pagalbą;
1.6. gauti informaciją apie savo mokymosi pasiekimų įvertinimą;
1.7. dalyvauti mokyklos savivaldoje ir mokyklos organizuojamoje veikloje;
1.8. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;
1.9. burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
2. Mokinių pareigos:
2.1. Mokymasis:
2.1.1. sudarius mokymosi sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;
2.1.2. mokinys privalo stropiai mokytis, laikytis mokinio elgesio normų, gerbti mokytojus ir kitus
mokyklos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų;
2.1.3. mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas iki 16 metų;
2.1.4. į pamoką mokinys privalo atvykti atlikęs namų darbus, atsinešti visas tai pamokai reikalingas
priemones. Atvykęs į pamoką be atliktų namų darbų, privalo prieš pamoką paaiškinti mokytojui
namų darbų neatlikimo priežastis;
2.1.5. pamokos metu mokinys privalo laiku atlikti mokytojo paskirtas užduotis ir savo elgesiu
netrukdyti mokytojui ir kitiems mokiniams;
2.1.6. po pamokos mokinys privalo palikti tvarkingą savo darbo vietą.
2.2. Lankomumas:
2.2.1. mokinys privalo reguliariai ir punktualiai lankyti mokyklą;
2.2.2. mokinys negali praleisti pamokų be pateisinamos priežasties;

2.2.3. praleidęs pamokas, mokinys turi tą pačią dieną klasės auklėtojui pateikti praleistas pamokas
pateisinančius dokumentus – tėvų / globėjų prašymą pateisinti pamokas dėl mokinio ligos arba dėl
labai svarbių priežasčių (ne daugiau kaip 3 d). Gydymo įstaigos išduotą pažymą
( nebuvus mokykloje 3 ir daugiau dienų);
2.2.4. esant būtinybei išeiti iš mokyklos anksčiau ar išvykti ilgesniam laikui, mokinys privalo iš
anksto pateikti klasės vadovui savo tėvų/ globėjų prašymą raštu;
2.2.5. jeigu mokinys sunegaluoja pamokų metu, jis privalo kreiptis į mokyklos sveikatos priežiūros
specialistą. Po apžiūros, esant būtinybei nutraukti mokymosi procesą, mokinys privalo pateikti
klasės auklėtojui ar mokytojui sveikatos apžiūros lapelį, kurį jam išduoda mokyklos sveikatos
priežiūros specialistas, ir tik tuomet jis gali būti išleidžiamas iš mokyklos.
2.3. Mokinys privalo:
2.3.1. mandagiai elgtis su mokyklos bendruomenės nariais, mokyklos svečiais;
2.3.2. į mokyklą ateiti su mokyklos nustatyto pavyzdžio uniforma, švariai ir tvarkingai apsirengęs;
2.3.3. tausoti mokyklos turtą: taupiai naudoti vandenį, elektros energiją ir šilumą, neniokoti
mokymo priemonių, spintelių, mokyklos inventoriaus ir patalpų;
2.3.4. mandagiai elgtis valgykloje, ramiai stovėti eilėje ir nesistumdyti, valgyti prie stalo, pavalgius
nusinešti indus;
2.3.5. pertraukų metu kabinetuose, koridoriuose, laiptinėse, rūbinėje, bibliotekoje, valgykloje ir kitose mokyklos patalpose bei mokyklos kieme laikytis saugaus elgesio taisyklių: nebėgioti, netriukšmauti, nesėdėti ant palangių, nesistumdyti, nežaisti pavojingų sveikatai žaidimų;
2.3.6. laikytis bibliotekos darbo taisyklių ( su jomis mokinys supažindinamas bibliotekoje);
2.3.7. sveikintis su mokyklos darbuotojais, svečiais;
2.3.8. kūno kultūros pamokose dėvėti sportinę apranga ir tam skirtą avalynę;
2.3.9. palaikyti švarą ir tvarką mokykloje bei jos teritorijoje: nešiukšlinti, nespjaudyti, nelipdyti
kramtomosios gumos ant stalų, kėdžių ir sienų, nepiešti ant mokyklos inventoriaus ir sienų,
nelaužyti medžių, krūmų, nemindžioti želdynų;
2.3.10. pastebėjęs sugadintą mokyklos turtą, apie tai informuoti budintį mokytoją ar kurį kitą
mokyklos darbuotoją;
2.3.11. rūpintis savo asmeninių daiktų saugumu;
2.3.12. renginių/užsiėmimų metu, jeigu juos organizuoja mokykla, gerbti save ir kitus, nevėluoti į
juos, tausoti įstaigos inventorių, palaikyti tvarką ir švarą renginio /užsiėmimo vietoje, vykdyti
renginio/užsiėmimo vadovų nurodymus;
2.3.13. dalyvauti vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, jeigu mokinys yra pakviestas;
2.3.14. iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. turi pasitikrinti sveikatą ir medicininę pažymą pristatyti
klasės auklėtojui;
2.3.15. atlikti socialinę veiklą (5 valandas/metus).
2.4. Mokiniui draudžiama:
2.4.1. mokyklos patalpose vilkėti viršutinius drabužius (striukes, paltus);
2.4.2. mokykloje ir jos teritorijoje tyčiotis iš kitų, rūkyti ir vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines
medžiagas bei vartoti necenzūrinius žodžius, taip pat draudžiama ateiti į mokyklą ar jos teritoriją
apsvaigus nuo alkoholio ir psichotropinių medžiagų;
2.4.3. vagiliauti ir žaisti azartinius žaidimus (kortomis ir kita);
2.4.4. pamokoje naudotis mobiliuoju telefonu ( jis turi būti visai išjungtas). Pažeidus šią taisyklę,
mokytojas turi teisę paimti telefoną ir atiduoti saugoti į seifą, esantį socialinės pedagogės kabinete.
Paimtas daiktas grąžinamas tik mokinio tėvams/globėjams;
2.4.5. mokiniui, pakartotinai pažeidusiam naudojimosi mobiliuoju ryšiu mokykloje taisykles,
mokykla turi teisę uždrausti į mokyklą ir jos teritoriją įsinešti mobiliojo ryšio priemones;

2.4.6. mokyklos patalpose ir teritorijoje filmuoti ar fotografuoti mokinių, mokytojų ar mokyklos
darbuotojų veiklą, naudotis kita ne mokymuisi skirta technika ( grotuvais, ausinukais ir pan.);
2.4.7. pamokose valgyti, gerti gėrimus, kramtyti kramtomąją gumą;
2.4.8. pamokų ir kitų užsiėmimų metu be mokytojo leidimo išeiti iš kabineto, vaikščioti po
mokyklą , pertraukų metu išeiti iš mokyklos teritorijos be mokyklos administracijos leidimo;
2.4.9. neštis pavojų sveikatai keliančius bei ugdymo procesui nereikalingus daiktus: šaunamuosius
ginklus, dujų balionėlius, peilius, degtukus, žiebtuvėlius, sprogmenis ir kitas pirotechnikos
priemones, cigaretes, narkotines medžiagas, alkoholinius gėrimus, švirkštus ir kt.;
2.4.10. būti mokykloje ne pamokų ar renginių/užsiėmimų metu be mokytojo ar kito mokyklos darbuotojo leidimo;
2.4.11. mokyklos patalpose ir teritorijoje laistytis vandeniu;
2.4.12. neštis sniegą ir mėtytis juo mokyklos patalpose;
2.4.13. mokyklos patalpose važinėti riedlentėmis, riedučiais;
2.4.14. į mokyklos patalpas vestis (ar neštis) gyvūnus (šunis, kates ir kt.);
2.4.15. neštis maistą iš valgyklos, valgyti koridoriuose, klasėse.
3. Mokyklos rūbų spintelės
3.1. Kiekvienas mokinys gauna mokyklos spintelę rūbams.
3.2. Mokinys privalo tausoti spintelę, palaikyti jos viduje švarą ir tvarką.
3.3. Draudžiama savo nuožiūra spinteles dažyti, purkšti įvairiais lakais ir pan.
3.4. Pasibaigus mokslo metams mokinys išsineša visus daiktus, palieka spintelę atrakintą, raktą
perduoda klasės auklėtojai.
3.5. Baigęs mokyklą, mokinys palieka tuščią ir išvalytą spintelę, perduoda spintelės raktą auklėtojai
pasirašytinai.
3.6. Mokyklos administracija, klasės auklėtoja turi teisę patikrinti mokinio spintelės turinį, ten
esančius daiktus.
3.7. Pametęs ar pamiršęs spintelės raktą, mokinys gali pasikabinti savo drabužius (daiktus) atvirose
kabyklose rūsyje, už kurių saugumą mokykla neatsako.
3.8. Jei moksleivis pirmadienį-penktadienį nuo 15.00 val. arba savaitgalį nori patekti į rūbų
spintelių teritoriją arba kitas mokyklos patalpas (jei moksleivis tuo metu nėra neformaliojo ugdymo
užsiėmime), jis privalo užsiregistruoti (pateikti asmens dokumentą) pas budintį-apsaugos darbuotoją
(sargą).
4. Skatinimas
Už pavyzdingą elgesį, labai gerą ir gerą mokymąsi, labai gerą lankomumą, aktyvų dalyvavimą
olimpiadose, konkursuose, parodose, projektuose, sporto varžybose bei kituose renginiuose
mokiniai skatinami:
• žodine padėka;
• mokyklos direktoriaus įsakymu pareikšta padėka mokiniui, tėvams (globėjams);
• mokyklos Padėkos ir Garbės raštais;
• išvykomis, ekskursijomis;
• Mokyklos tarybos paskatinimas.
5. Drausminimas
5.1. Mokiniams, kurie nesilaiko Mokinio elgesio taisyklių, mokyklos nuostatų ar Lietuvos
Respublikos įstatymų, juos pažeidinėja, remiantis LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu Nr.
I-1234 gali būti taikomos šios priemonės:
• Pastaba žodžiu ( žodinį įspėjimą gali pareikšti klasės auklėtojas, mokytojai, techninis
personalas, administracija ir t.t.);

• Pastaba raštu ( pastabą gali rašyti klasės auklėtojas , dalykų mokytojai);
• Svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje ( mokinys, kuris nuolatos pažeidinėja
mokinio elgesio taisykles kartu su tėvais/globėjais yra kviečiamas į Vaiko gerovės
komisijos posėdį);
• Svarstymas Direkciniame posėdyje, kurio metu gali būti pareikšta:
Direktoriaus pastaba ( žodžiu/ raštu, įrašant į asmens bylą);
Direktoriaus papeikimas (raštu, įrašant į asmens bylą );
Direktoriaus griežtas papeikimas (raštu, įrašant į asmens bylą );
• Atidavimas tėvų ar kitų asmenų priežiūrai pagal laidavimą. ( Remiantis LR Vaiko teisių
apsaugos pagrindų įstatymu. Nr. I-1234).
5.2. Mokiniams gali būti pritaikytos kitos priemonės vadovaujantis Vilniaus Jono Basanavičiaus
progimnazijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V- 53 patvirtinta tvarka dėl poveikio
priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams.
5.3. Mokykla, dėl objektyvių priežasčių negalinti užtikrinti mokiniui, besimokančiam pagal
privalomojo švietimo programas, psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios ar
socialinės pedagoginės pagalbos, suderinusi su jo tėvais ( globėjais, rūpintojais), pedagogine
psichologine Vaikų teisių apsaugos tarnyba, siūlo jam mokytis kitoje mokykloje (Remiantis LR
Švietimo įstatymo 29 str. 10 punktu).
5.4. Mokinys Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo (toliau –
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas) nustatytais pagrindais ir tvarka gali būti
perkeltas į kitą mokyklą arba jam gali būti skirta kita minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė.
( Remiantis LR Švietimo įstatymu 29 str. 11 punktu).
Pakeitimai:
1.
2.3.2. punkto papildymas (Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos direktoriaus 2013-06-10
įsakymas Nr. V-219 „Dėl mokinių elgesio taisyklių papildymo“).